သင်၏အချစ်ကို
ငါယုံကြည်ပါ၏။
ဤစကားသည်
ငါ၏နောက်ဆုံးစကား
ဖြစ်စေသတည်း။ ။

ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး