ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်

သင်၏အချစ်ကို
ငါယုံကြည်ပါ၏။
ဤစကားသည်
ငါ၏နောက်ဆုံးစကား
ဖြစ်စေသတည်း။ ။

ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.