ထင်မြင်ယူဆချက်

ထင်မြင်ယူဆချက်သည် နားထောင်ခြင်း အနုပညာအတွက် အဟန့်အတား တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။

Assumption is a barrier to the art of listenting.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.