တို့နှစ်ယောက်ဟာ ……
ချစ်သူ မဖြစ်လိုက်ကြရတဲ့
ချစ်သူတွေပါပဲ …..။
လေတစ်ချက် အဝင့်မှာ
ပွင့်ချိန် ကုန်သွားတာပါ

ကိုးမရှိတဲ့နဝင်း − တာရာမင်းဝေ