တိတ်တိတ်တိုးတိုး
အကြည့်ခိုး
မသိကျိုးကျွံ
နစ်တဲ့နွံ …။

နတ်ပျိုမအတွက်ပန်း − မင်းလူ