တိတ်တိတ်တိုးတိုး

တိတ်တိတ်တိုးတိုး
အကြည့်ခိုး
မသိကျိုးကျွံ
နစ်တဲ့နွံ …။

နတ်ပျိုမအတွက်ပန်း − မင်းလူ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.