မင်းအတွက်တော့ ငါဟာ…
… ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။

ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ “ဘာမှ မဟုတ်ဘူး” ကိုပဲ
ငါ သေသေချာချာ သိမ်းဆည်းထားတယ်
မင်းကို သတိရတဲ့အခါ
မကြာ… မကြာ… ထုတ်… ထုတ်ကြည့်ချင်လို့။

ဂျစ်ပစီ − မင်းခိုက်စိုးစန်